Actualités - Reformas de hostelería SIC - www.serveis-integrals-cata.com https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/rss.php Decoración de interiores, interiorismo y decoración de locales comerciales y negocios de hostelería. Reformas e instalación de maquinaria de hostelería en Barcelona https://www.serveis-integrals-cata.com Tue, 04 Feb 2020 15:20:16 GMT Tue, 04 Feb 2020 15:40:07 GMT fr Actualités https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/page-spansicspanbr-serintegrals-cata-1.html <span>SIC</span><br /> Ser.Integrals Catá <img src="https://www.serveis-integrals-cata.com/upload/pages/v-20120307-111319-80597.jpg" align="left" > <h2 style="text-align: justify; "> Instalaciones de hosteler&iacute;a en Barcelona</h2> <p style="text-align: justify; "> M&aacute;s de 30 a&ntilde;os de experiencia al servicio de la <strong>hosteler&iacute;a </strong>y las <strong>reformas integrales</strong>.</p> <p style="text-align: justify; "> Desde 1972 nos hemos especializado en el <strong>dise&ntilde;o</strong>, <strong>proyecci&oacute;n </strong>y <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spaninteriorismospanbr-y-decoracion-5.html" id="Decoración interiores" title="Diseño de interiores">decoraci&oacute;n de interiores</a>, realizando instalaciones de <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spanmaquinariaspanbr-hosteleria-4.html" title="Maquinaria hostelería">maquinaria para la hosteleria</a> as&iacute; como <strong>proyectos integrales decorativos</strong> y la ejecuci&oacute;n de los mismos. Integrando criterios globales de <strong>acondicionamiento del espacio interior</strong> siempre teniendo como objetivo sacar el m&aacute;ximo resultado y rendimiento seg&uacute;n sus necesidades.</p> <p style="text-align: justify; "> &iquest;Por qu&eacute; hacer un reforma con nuestra empresa SIC?</p> <p style="text-align: justify; "> <strong>Serveis Integrals Cat&agrave;</strong> dispone de un gran equipo profesional y creativo dando asesoramiento t&eacute;cnico para poder realizar todo tipo de reformas integrales. <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spanreformasspanbr-integrales-2.html" id="Rehabilitación locales comerciales" title="Rehabilitación de locales">Rehabilitaci&oacute;n de locales comerciales</a> y <strong>montaje de espacios</strong> con una gran experiencia dando servicio a precios competitivos.</p> <h3 style="text-align: justify; "> Dise&ntilde;o y decoraci&oacute;n de interiores</h3> <p style="text-align: justify; "> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify; "> <strong>Reformas de bares</strong> e <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spaninstalacionesspanbr-comerciales-3.html" id="Instalaciones comerciales" title="Instalaciones comerciales">instalaciones completas de cocinas industriales</a>, <strong>insonorizaciones</strong>, <strong>campanas extractoras</strong>, <strong>tubos ventilaci&oacute;n de humos</strong>, <strong>venta de maquinaria de hosteler&iacute;a</strong> y <strong>mobiliario para la hosteler&iacute;a</strong> dando servicio t&eacute;cnico post-venta. Para ello disponemos de <strong>taller de metalister&iacute;a</strong> especializado en <strong>acero inoxidable</strong> donde realizamos trabajos personalizados en <strong>inox</strong>.</p> <p style="text-align: justify; "> Tambi&eacute;n realizamos <strong>estudios </strong>y proyecciones para <strong>negocios </strong>y particulares con la t&eacute;cnica<strong> feng shui </strong>y <strong>geobiolog&iacute;a</strong>, donde proyectamos <strong>espacios </strong>y <strong>decoraciones en 3D</strong>.</p> <p style="text-align: justify; "> Como otros servicios ofrecemos: <strong>legalizaci&oacute;n </strong>y <strong>tramitaci&oacute;n de permisos de obras para locales comerciales</strong> y privados.</p> Tue, 04 Feb 2020 15:20:16 GMT Reformas de hostelería SIC https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/page-spanreformasspanbr-integrales-2.html <span>Reformas</span><br /> Integrales <img src="https://www.serveis-integrals-cata.com/upload/pages/v-20120307-112837-26575.jpg" align="left" > <h2 style="text-align: justify;"> Rehabilitaci&oacute;n de locales comerciales en Barcelona</h2> <p style="text-align: justify;"> <span id="result_box" lang="es"><span title="Serveis Integrals CatÃ&nbsp; SL, és una empresa amb més de 30 anys d'antiguitat, especialitzada en el muntatge i decoració de tot tipus de locals comercials, així com en la rehabilitació d'habitatges, tant a particulars com a l'hostaleria."><a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/" title="Serveis Integrals Cata">Servicios Integrales Cat&agrave;</a><strong> SL</strong>, es una empresa con m&aacute;s de 30 a&ntilde;os de antig&uuml;edad, especializada en el <strong>montaje </strong>y <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spaninteriorismespanbr-i-decoracio-5.html" title="Decoración de locales comerciales">decoraci&oacute;n de locales comerciales</a>, as&iacute; como en la <strong>rehabilitaci&oacute;n </strong>de <strong>viviendas</strong>, tanto a particulares como a la <strong>hosteler&iacute;a</strong>.</span><br /> <br /> <span title="Actualment disposem de taller propi de metal.listeria per a la producció de tot tipus de mobles fets a mida per al´hostaleria, botigues, locals,...">Actualmente disponemos de <strong>taller propio de metalister&iacute;a</strong> para la producci&oacute;n de todo tipo de <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spanmobiliariosspanbr-de-acero-6.html" title="Muebles de acero">muebles de acero</a><strong> hechos a medida</strong> para la <strong>hosteler&iacute;a</strong>, tiendas, <strong>locales</strong>, ... </span><span title="en acer Inoxidable.">en <strong>acero inoxidable</strong>. </span><span title="També fem campanes i tubs per al´extracció de fums, sobres d´acer, planxes metÃ&nbsp;l·liques, etç...">Tambi&eacute;n hacemos <strong>campanas </strong>y <strong>tubos para la extracci&oacute;n de humos</strong>, sobres de acero, planchas met&aacute;licas, etc ...</span><br /> <br /> <span title="Realitzem tot tipus de projectes, així com l´execució dels mateixos i la realització de les obres.">Realizamos todo tipo de <strong>proyectos de </strong><a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spaninteriorismospanbr-y-decoracion-5.html" id="Decoración de interiores en Barcelona" title="Decoración e interiorismo">decoraci&oacute;n de interiores e interiorismo</a>, as&iacute; como la ejecuci&oacute;n de los mismos y la realizaci&oacute;n de las obras.</span></span><span lang="es"><span title="A Serveis Integrals CatÃ&nbsp; S.L."> En <strong>Servicios Integrales Cat&agrave; S.L</strong>. </span><span title="disposem de personal especialitzat en la realització de tot tipus de treballs, així com en l'orientació tècnica i decorativa dels projectes.">disponemos de personal especializado en la realizaci&oacute;n de todo tipo de trabajos, as&iacute; como en la orientaci&oacute;n t&eacute;cnica y decorativa de los proyectos.</span></span><br /> &nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"> <span lang="es">Decoraci&oacute;n de locales comerciales </span></h3> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span lang="es"><span title="Amb l' aplicació del Feng Shui i la geobiologia en el disseny d.interiors, possibilitem l'adaptació de l'espai per a crear i afavorir una atmosfera ambiental més positiva, creativa i saludable.">Con la aplicaci&oacute;n del <strong>Feng Shui</strong> y la <strong>geobiolog&iacute;a </strong>en el <strong>dise&ntilde;o d.interiors</strong>, posibilitamos la adaptaci&oacute;n del espacio para crear y favorecer una atm&oacute;sfera ambiental m&aacute;s positiva, creativa y saludable.&nbsp;</span><span title="El projecte de decoració i disseny anirÃ&nbsp; acompanyat dels corresponents estudis de Feng Shui i Geobiologia i presentació amb 3D virtual.">El proyecto de decoraci&oacute;n y dise&ntilde;o ir&aacute; acompa&ntilde;ado de los correspondientes <strong>estudios de Feng Shui</strong> y <strong>Geobiolog&iacute;a </strong>y presentaci&oacute;n en <strong>3D </strong>virtual.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> Especialistas en el <strong>dise&ntilde;o </strong>y <strong>proyecci&oacute;n </strong>de <strong>espacios</strong>, la funcionalidad que se integran en criterios globales de acondicionamiento del espacio interior siempre tienen como objetivo sacar el m&aacute;ximo resultado y rendimiento seg&uacute;n sus necesidades.</p> <p style="text-align: justify;"> El resultado es calidad de ejecuci&oacute;n, coordinaci&oacute;n y direcci&oacute;n de obra con rigor y con la experiencia nuestra de poder contar con un gran equipo t&eacute;cnico y humano al servicio de nuestros clientes.</p> <p style="text-align: justify;"> <span id="result_box" lang="es"><span title="Des dels nostres inicis als anys 70, hem treballat per a millorar i acomplir el nostre principal objectiu, donar el millor servei amb la mÃ&nbsp;xima qualitat.">Desde nuestros inicios en los a&ntilde;os 70, hemos trabajado para mejorar y cumplir nuestro principal objetivo, dar el mejor servicio con la m&aacute;xima calidad. </span><span title="Aquest objectiu ens permet assolir la satisfacció dels nostres clients, la confiança que dipositen en el nostre treball, aportant solucions amb un bon equip professional i creatiu.">Este objetivo nos permite alcanzar la satisfacci&oacute;n de nuestros clientes, la confianza que depositan en nuestro trabajo, aportando soluciones con un buen equipo profesional y creativo.</span><br /> <br /> <span title="- Instal.lacions completes de maquinÃ&nbsp;ria per a l'hostaleria">- Instalaciones completas de <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spanmaquinariaspanbr-hosteleria-4.html" title="Maquinaria para hosteleria">maquinaria para la hosteler&iacute;a</a></span><br /> <span title="- Decoració i orientació tècnica">- <strong>Decoraci&oacute;n </strong>y orientaci&oacute;n t&eacute;cnica</span><br /> <span title="- Reformes en general de bars i locals comercials, així com a particulars">- <strong>Reformas </strong>en general de <strong>bares </strong>y <strong>locales comerciales</strong>, as&iacute; como a particulares</span><br /> <span title="- Assessorament i Tramitació de legalitzacions de permisos d'obres.">- Asesoramiento y tramitaci&oacute;n de <strong>legalizaciones </strong>de <strong>permisos </strong>de <strong>obras</strong>.</span><br /> <span title="- Estudis i projectes de Feng Shui i Geobiologia.">- Estudios y proyectos de <strong>Feng Shui</strong> y <strong>Geobiolog&iacute;a</strong>.</span><br /> <span title="- Disposem de taller propi per a realitzar treballs a mida amb acer inoxidable">- Disponemos de taller propio para realizar <strong>trabajos a medida en acero inoxidable</strong></span></span></p> Tue, 04 Feb 2020 15:21:25 GMT Reformas de hostelería SIC https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/page-spaninstalacionesspanbr-comerciales-3.html <span>Instalaciones</span><br /> Comerciales <img src="https://www.serveis-integrals-cata.com/upload/pages/v-20120307-113554-42905.jpg" align="left" > <h2 style="text-align: justify;"> Instalaci&oacute;n de hosteler&iacute;a en Barcelona</h2> <p style="text-align: justify;"> Desde 1972 nos hemos especializado en el <strong>dise&ntilde;o </strong>y proyecci&oacute;n de <strong>espacios</strong>, la funcionalidad que se integran en criterios globales de acondicionamiento del espacio interior siempre sacando el m&aacute;ximo resultado y rendimiento seg&uacute;n sus necesidades.</p> <p style="text-align: justify;"> <span id="result_box" lang="es"><a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/" id="Serveis Cata" title="Cata"><span class="hps">Servicios</span> <span class="hps">Integrales</span> <span class="hps">Cat&agrave;</span> </a><span class="hps"><a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/" title="Cata">S.L</a>.</span> <span class="hps">ejecuta</span> <span class="hps">cualquier</span> <span class="hps">tipo de <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spanreformasspanbr-integrales-2.html" id="Reforma integral " title="Reforma locales Barcelona">reforma</a></span><a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spanreformasspanbr-integrales-2.html" title="Reforma locales Barcelona"> </a><span class="hps"><a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spanreformasspanbr-integrales-2.html" title="Reforma locales Barcelona">Integral</a>,</span> <span class="hps">para</span> <span class="hps">ello disponemos</span> <span class="hps">de <strong>taller propio</strong></span><strong> <span class="hps">de acero</span></strong> <span class="hps">para la realizaci&oacute;n</span> <span class="hps">de todo tipo</span> <span class="hps">de <strong>trabajo</strong></span><strong> </strong><span class="hps"><strong>a medida</strong> con</span> <span class="hps">un buen equipo de</span> <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spaninteriorismospanbr-y-decoracion-5.html" id="Interiorismo" title="Decoración de locales"><span class="hps">decoradores</span></a> <span class="hps">y asesores</span> <span class="hps">comerciales</span><span>, ofreciendo a nuestros</span> <span class="hps">clientes el mejor servicio</span> <span class="hps">con</span> <span class="hps">la m&aacute;xima</span> <span class="hps">calidad al mejor</span> <span class="hps">precio</span><span>:</span><br /> <br /> <span class="hps">Realizamos</span> <strong><span class="hps">proyectos</span> <span class="hps">decorativos</span></strong><span>, estudios</span> <span class="hps">econ&oacute;micos</span><span>, asesoramiento</span> <span class="hps">profesional</span> <span class="hps">y t&eacute;cnico,</span> <span class="hps">ofreciendo soluciones</span> <span class="hps">a medida de nuestros</span> <span class="hps">clientes como <strong>instalaciones </strong>y <strong>montaje </strong>de <strong>locales</strong></span></span><strong> </strong><strong>comerciales </strong>y<strong> </strong><a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spanmaquinariaspanbr-hosteleria-4.html" id="Negocios hostelería" title="Maquinaria de hostelería en Barcelona">negocios de hosteler&iacute;a</a>.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <ul class="puce"> <li style="text-align: justify;"> <strong>Cafeter&iacute;as</strong></li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Bares</strong></li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Restaurantes</strong></li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Panader&iacute;as</strong></li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Carnicer&iacute;as</strong></li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Pescader&iacute;as</strong></li> <li style="text-align: justify;"> Fruter&iacute;as</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Pubs</strong></li> <li style="text-align: justify;"> Tiendas de Ropa</li> <li style="text-align: justify;"> Supermercados</li> <li style="text-align: justify;"> Paradas</li> <li style="text-align: justify;"> Vinacotecas</li> <li style="text-align: justify;"> Quioscos</li> <li style="text-align: justify;"> Estancos</li> <li style="text-align: justify;"> Viviendas</li> <li style="text-align: justify;"> Oficinas</li> <li style="text-align: justify;"> Comunidades de vecinos</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Reformas </strong>de locales comerciales de todo tipo.</li> </ul> Tue, 04 Feb 2020 15:28:13 GMT Reformas de hostelería SIC https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/page-spanmaquinariaspanbr-hosteleria-4.html <span>Maquinaria</span><br /> Hostelería <img src="https://www.serveis-integrals-cata.com/upload/pages/v-20120307-114118-22909.jpg" align="left" > <h2 style="text-align: justify;"> Cocinas industriales en Barcelona</h2> <p style="text-align: justify;"> Trabajamos con todos las marcas sin distinci&oacute;n del mercado tanto para la <strong>hosteler&iacute;a </strong>como para uso dom&eacute;stico. Hacemos las <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spaninstalacionesspanbr-comerciales-3.html" id="Instalaciones hostelería" title="Instalación cocinas hostelería">instalaciones de m&aacute;quinas de hosteler&iacute;a</a> y como:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <strong>Cocinas industriales </strong>y dom&eacute;sticas.</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Mobiliario para restauraci&oacute;n</strong> sillas y mesas,-muebles de interior, neveras, arcones congeladores, m&aacute;quinas de caf&eacute;, hornos Industriales y pizzeros.</li> <li style="text-align: justify;"> Campanas extractoras humos.</li> <li style="text-align: justify;"> Tubos ventilaci&oacute;n de humos</li> <li style="text-align: justify;"> Botelleros, mesa refrigerada, bajos mostradores, armarios frigor&iacute;ficos, cortadoras, mostradores altos, expositores, cavas de vino, lavavasos, lavaplatos y tambi&eacute;n maquinar&iacute;a para uso dom&eacute;stico, etc.</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Maquinaria de hosteler&iacute;a en general.</strong>.</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Servicio t&eacute;cnico Post-Venta.</strong>.</li> </ul> Tue, 04 Feb 2020 15:37:21 GMT Reformas de hostelería SIC https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/page-spaninteriorismospanbr-y-decoracion-5.html <span>Interiorismo</span><br /> y Decoración <img src="https://www.serveis-integrals-cata.com/upload/pages/v-20120307-120741-19964.jpg" align="left" > <h2 style="text-align: justify;"> Profesionales de interiorismo y decoraci&oacute;n de interiores</h2> <p style="text-align: justify;"> <strong>Serveis Integrals Cat&agrave; </strong>S.L. es una empresa con m&aacute;s de 30 a&ntilde;os de antig&uuml;edad, especializada en el <strong>montaje </strong>y <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spanreformasspanbr-integrales-2.html" id="Decoración locales" title="Decoración locales comerciales">decoraci&oacute;n de interiores de locales comerciales</a> as&iacute; como en la <strong>reforma de viviendas</strong>, tanto de particulares como de <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spaninstalacionesspanbr-comerciales-3.html" id="Instalaciones hostelería" title="Instalaciones hostelería">hosteler&iacute;a</a>.</p> <p style="text-align: justify;"> En la actualidad contamos con <strong>taller </strong>propio de <strong>metalister&iacute;a</strong> donde elaboramos todo tipo de <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spanmaquinariaspanbr-hosteleria-4.html" id="Muebles hostelería" title="Muebles para hostelería">muebles para la hosteler&iacute;a</a><strong> en acero inoxidable</strong>, adem&aacute;s de <strong>campanas para la extracci&oacute;n de humos</strong>, sobres de acero, etc...</p> <p style="text-align: justify;"> Realizamos todo tipo de proyectos as&iacute; como la ejecuci&oacute;n de los mismos. <strong>Serveis Integrals Cat&agrave; S.L.</strong> dispone de personal especializado en la realizaci&oacute;n de todos sus trabajos as&iacute; como en la orientaci&oacute;n t&eacute;cnica y decorativa del mismo.</p> <h3 style="text-align: justify;"> Feng Shui en Barcelona</h3> <p style="text-align: justify;"> Con la aplicaci&oacute;n del <strong>Feng Shui</strong> y la <strong>geobiolog&iacute;a</strong> en el <strong>dise&ntilde;o de interiores</strong>, posibilitamos la adaptaci&oacute;n del espacio para crear y favorecer una atm&oacute;sfera ambiental m&aacute;s positiva, creativa y saludable. Con ello conseguir&aacute; Usted una mejora en su d&iacute;a a d&iacute;a y en su entorno m&aacute;s inmediato, tanto a nivel f&iacute;sico como emocional y an&iacute;mico. A trav&eacute;s de las relaciones personales mejorar&aacute;n la productividad de su negocio, atrayendo nuevos clientes, as&iacute; como sus relaciones familiares. El <strong>proyecto de decoraci&oacute;n de interiores y dise&ntilde;o</strong> ir&aacute; acompa&ntilde;ado de los correspondientes <strong>estudios de Feng Shui y Geobiolog&iacute;a</strong>.</p> Tue, 04 Feb 2020 15:38:08 GMT Reformas de hostelería SIC https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/page-spanmobiliariosspanbr-de-acero-6.html <span>Mobiliarios</span><br /> de Acero <img src="https://www.serveis-integrals-cata.com/upload/pages/v-20120307-121131-55068.jpg" align="left" > <h2 style="text-align: justify;"> Muebles de hosteleria en Barcelona</h2> <p style="text-align: justify;"> <strong>Serveis Integrals Cat&agrave; S.L.</strong> efect&uacute;a todo tipo de <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spanreformasspanbr-integrales-2.html" id="Reformas locales" title="Reformas de locales">reformas integrales</a>, contamos con taller propio de <strong>metalister&iacute;a </strong>donde realizamos todo tipo de <strong>trabajos a medida</strong> en <strong>acero inoxidable</strong>:</p> <p style="text-align: justify;"> <span id="result_box" lang="es"><span class="hps">Actualmente disponemos de</span> <strong><span class="hps">taller propio de</span> <span class="hps">metalister&iacute;a</span></strong> <span class="hps">para la</span> <span class="hps">producci&oacute;n de todo tipo</span> <span class="hps">de <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spanmaquinariaspanbr-hosteleria-4.html" id="Muebles hostelería" title="Muebles a medida para hosteleria">muebles</a></span><a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spanmaquinariaspanbr-hosteleria-4.html" title="Muebles a medida para hosteleria"> para hosteler&iacute;a</a> <span class="hps">hechos <strong>a medida</strong></span><span class="hps">,</span> <strong><span class="hps">tiendas</span></strong><span>, <strong>locales</strong>..</span><span>.</span> <span class="hps">Viviendas</span> <span class="hps">todo</span> <span class="hps">en <strong>acero</strong></span><strong> </strong><span class="hps"><strong>Inoxidable</strong>.</span> <span class="hps">Tambi&eacute;n hacemos</span> <strong><span class="hps">campanas</span> </strong><span class="hps">y <strong>tubos</strong></span><strong> <span class="hps">para la extracci&oacute;n de</span> <span class="hps">humos</span></strong><span>, sobres</span> <span class="hps">de acero,</span> <span class="hps">frontales</span> <span class="hps">de barra</span> <strong><span class="hps">planchas met&aacute;licas</span></strong><span>, etc ...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <ul class="puce"> <li style="text-align: justify;"> <strong>Mesas de trabajo</strong></li> <li style="text-align: justify;"> Estantes</li> <li style="text-align: justify;"> Cubetas</li> <li style="text-align: justify;"> Encimeras</li> <li style="text-align: justify;"> Frontales</li> <li style="text-align: justify;"> Z&oacute;calos</li> <li style="text-align: justify;"> Frente mostradores</li> <li style="text-align: justify;"> Puertas paso barra</li> <li style="text-align: justify;"> &Aacute;ngulos</li> <li style="text-align: justify;"> Campanas</li> <li style="text-align: justify;"> Barandillas para comunidades</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Campanas extractoras para cocinas</strong></li> <li style="text-align: justify;"> Tubos de ventilaci&oacute;n de humos</li> <li style="text-align: justify;"> Muebles estantes, cafeteros y tras-barra,etc.</li> </ul> Tue, 04 Feb 2020 15:39:28 GMT Reformas de hostelería SIC https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/page-spanserviciosspanbr-de-sic-7.html <span>Servicios</span><br /> de SIC <img src="https://www.serveis-integrals-cata.com/upload/pages/v-20120307-121833-71687.jpg" align="left" > <h2 style="text-align: justify;"> Campanas de extracci&oacute;n de humos en Barcelona</h2> <h3 style="text-align: justify;"> Proyectos de Feng Shui</h3> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <ul class="puce"> <li style="text-align: justify;"> <strong>Dise&ntilde;o </strong>y <strong>arquitectura </strong>y desarrollo del <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spaninteriorismospanbr-y-decoracion-5.html" id="Decoración interiores en Barcelona" title="Diseño de interiores">proyecto de decoraci&oacute;n interiores</a>.</li> <li style="text-align: justify;"> <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spanreformasspanbr-integrales-2.html" id="Rehabilitaciones integrales" title="Reformas integrales">Rehabilitaciones integrales</a></li> <li style="text-align: justify;"> Proyectos de <strong>espacios comerciales </strong>y privados</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Tramitaci&oacute;n </strong>y <strong>legalizaci&oacute;n de permisos </strong>para obras</li> <li style="text-align: justify;"> Asesoramiento e ingenier&iacute;a</li> <li style="text-align: justify;"> Insonorizaci&oacute;n de locales y falsos techos</li> <li style="text-align: justify;"> Prevenci&oacute;n de incendios</li> <li style="text-align: justify;"> Estudios y <strong>proyectos de Feng Shui</strong>.</li> <li style="text-align: justify;"> <a href="https://www.serveis-integrals-cata.com/pages/spaninstalacionesspanbr-comerciales-3.html" id="Campanas de extracción" title="Extracción de humos">Campanas de extracci&oacute;n</a> y <strong>salidas de humos</strong>.</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Escaparatismo </strong>y <strong>montaje de stands</strong>.</li> <li style="text-align: justify;"> Sistemas de iluminaci&oacute;n y montaje de aire acondicionado.</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Decoraci&oacute;n </strong>y dise&ntilde;o gr&aacute;fico.</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>Mobiliario para interiores</strong> (sillas, mesas y complementos).</li> </ul> Tue, 04 Feb 2020 15:40:07 GMT Reformas de hostelería SIC